سازمان موجودی زنده، در حال تغيير، پويا و رو به رشد مي‌باشد. سيستم هاي نرم افزاري، به عنوان يکی از ابزارهای مهم در عرصه مديريت سازمان، لاجرم بايد دارای ماهيتی زنده و پويا جهت رويارويی با اينگونه تحولات باشند.